برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اولویت های پژوهشی برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی


1) مطالعات بررسی شاخصهای استاندارد مرتبط باکیفیت ثبت اطلاعات شامل تعیین شاخصهای تبعیت از پروتکلهای ثبت در استانها و پوشش و صحت در ثبت سرطان جمعیتی
2) بررسی میزان شیوع بروز انواع سرطان در استان آذربایجان غربی بصورت سالانه (با بررسی کلیه فاکتورهای مرتبط ازجمله سن، جنس، و توزیع شهرستانی بر اساس crude rate، ASR،...)
3) بررسی روند بروز و درصد تغییرات سالانه انواع سرطان در استان آذربایجان غربی در بازه های زمانی تعریف شده و پیش بینی روند بروز انواع سرطانها طی 5 و 10 سال آینده
4) مطالعات توزیع جغرافیایی سرطانها در سطح ملی و استانی با استفاده ازسیستم GIS
5) پایش منظم وضعیت staging و بقاء سرطان بر اساس توسعه کمی و کیفی برنامه های ثبت سرطان جمعیتی (با در نظر گرفتن فاکتورهایی از جمله مرحله بندی تومور در زمان تشخیص) و عوامل موثر بر آن (نظیر فاکتورهای اجتماعی-اقتصادی، قومی،...)
6) انجام تحقیقات باهدف توسعه فناوری اطلاعات جهت ارتقا ثبت و تحلیل دادههای ثبت سرطان جمعیتی
7) بررسی ارتباط بین شغل و نوع سرطان در بیماران مبتلا به سرطان (از طریق تکمیل اطلاعات شغلی بیماران)
8) بررسی چالش های فرا روی برنامه ثبت سرطان، تعیین گلوگاه ها و ارائه پیشنهادهایی در راستای بهبود فرآیند ثبت
9) بررسی ابتلا به سرطان های اولیه بعدی بعد از ابتلا و درمان سرطان های دیگر (و عوامل موثر بر آن)
10) بررسی شناسنامه ژنتیکی بیماران کانسری دستگاه گوارش و برست (و دیگر سرطان های مرتبط)
11) بررسی نیازهای آموزشی بیماران کانسری شایع استان و خانواده آنان در مراحل مختلف شناسایی اولیه و درمان و انجام مداخلات و برنامه های حمایتی در خور با استفاده از فناوری های اطلاعات سلامت

تنظیمات قالب