برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 کارشناسان برنامه ثبت سرطان جمعیتی استان

               خانم صمدزاد : 32222052-044              آقای علی نژاد : 32236501-044                   

استان آذربایجان غربی _ ارومیه _ بلوار رسالت _کوی اورژانس _ ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

واحد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

دبیرخانه ثبت سرطان جمعیتی استان

کد پستی : 5714783734

نمابر : 32229059-044

 

 

تنظیمات قالب